ღარიბი კიდევ უფრო გაღარიბდება, საშუალო ფენა სიდუხჭირეს იგრძნობს

წლევანდელი მოსავლის მარაგი 3-4 თვეზე მეტს ვერ გასტანს. ამის მიზეზი მუდმივი უამინდობაა. ამიტომაა, რომ წლევანდელი ცხელი ზაფხული ფასებითაც ცხელია. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხილ-ბოსტნეულის ფასი გაზრდილია, ხოლო შემოდგომიდან პროდუქტი კიდევ უფრო გაძვირდება, რასაც გლეხებიც ადასტურებენ და მოვაჭრეებიც.
წელს მოსავლიანობის მხრივ პრობლემებია.


ვრცლად: ღარიბი კიდევ უფრო გაღარიბდება, საშუალო ფენა სიდუხჭირეს იგრძნობს

დასავლეთ საქართველოს პრობლემა - მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა

25 agvistos gaimarTa lanCxuTis municipalitetis sakrebulos sxdoma, romelsac sakrebulos Tavmjdomaris moadgile besik tabiZe uZRveboda. sxdomaze ganixiles da daamtkices Semdegi sakiTxebi:

,,lanCxuTis municipalitetis gamgeobis Tanamdebobis pirTa da sxva momsaxureTa saStato nusxisa da Tanamdebobrivi sargos odenobis damtkicebis Sesaxeb“. aseve deputatebma daamtkices gankarguleba

,,lanCxuTis municipalitetis teritoriaze saarCevno-saagitacio masalebis ganTavsebis regulirebis Sesaxeb“.Zaladakargulad gamocxadda dadgenileba,, lanCxuTis  municipalitetis sakrebulos moxeleTa konkursisa da atestaciis Catarebis da sakonkurso-saatestacio komisiis saqmianobis debulebis damtkicebis Sesaxeb“. Zaladakargulad gamocxadda aseve gankarguleba ,, lanCxuTis municipalitetis sakrebulos sajaro moxeleTa sakonkurso-saatestacio komisiis Tavmjdomaris daniSvnis Sesaxeb“. sakrebulom daamtkica am dRis yvelaze xmauriani gankarguleba: ,,lanCxuTis municipalitetis qonebis saxelmwifosTvis usasyidlod gadacemis Sesaxeb.“


ვრცლად: დასავლეთ საქართველოს პრობლემა - მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა

წყალში გვიპირებენ დახრჩობას

,,ჰო და არას“ დაუკავშირდა სუფსის თემის მაცხოვრებელი, ტაბანათის მკვიდრი აივაზ ზოიძე, რომლის თქმით, სოფლის საცხოვრებელი პირობები გაუსაძლისი გახადა ჩინური კომპანიის მიერ მიმდინარე საქმიანობებმა. ის ჩივის, რომ აწუხებთ აუტანელი ხმაური, რომელიც ღამითაც გრძელდება. როგორც ბატონი აივაზი ამბობს, მისი სახლის უკან ჩაუშვეს მილით წყალი, რომელიც უდიდეს საფრთხეს უქმნის ოჯახს, არ აძლევენ გაზის შეყვანის საშუალებას. ჩვენ დავინტერესდით, მიმართა თუ არა მან დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას. ,,მივმართე ხელისუფლებას, ადგილზე მოვიდა ბატონი გოჩა ჩხარტიშვილი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მითხრეს, რომ სამუშაოების დასრულებამდე ვერაფრის შეცვლას ვერ შეძლებენ. გაუძელი ორი წელიც და რაღაც იქნებაო. ვერ გავიგე ციხეში ვარ თუ თავისუფალ ადამიანად ვითვლები. ძალიან გთხოვთ დაგვეხმარეთ, გაზის შეყვანას ვინ ჩივის, ძილი არ გვაქვს ერთი წუთით და ახლა უკვე წყალშიც გვიპირებენ დახრჩობას, მე გაჩუმებას არ ვაპირებ და ბოლომდე ვიბრძოლებ“-აცხადებს აივაზ ზოიძე.

გიორგი კილაძე


 

უბედური შემთხვევა ჩიბათში

24 აგვისტოს გამთენიისას დაახლოებით 05:00 საათზე სოფელ ჩიბათის ცენტრში საზარელი ავტოავარია მოხდა. ყაზახეთიდან მომავალ სატვირთო მანქანას მისაბმელი მოსწყდა და ქობულეთიდან სურამში მიმავალ მსუბუქ ავტომობილს, რომელშიც ქობულაძეების ოჯახის ექვსი წევრი იჯდა, დაეჯახა. ადგილზე გარდაიცვალა ოჯახის ხუთი წევრი, ხოლო ერთი მათგანი საშუალო სიმძიმის დიაგნოზით, ლანჩხუთის კლინიკა მედალფაში გადაიყვანეს. როგორც მედაალფაში განგვიცხადეს, პაციენტის მდგომარეობა საშუალოზე ოდნავ მძიმე იყო, ის ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში იქნა გადაყვანილი. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ირკვევა, გარდაცვლილებიდან ორი მამაკაცი იყო, ორი ქალბატონი, მათ შორის ერთი ორსული და ერთი მცირეწლოვანი გოგონა. სატვირთო მანქანის მძღოლი ყაზახეთის მოქალაქეა. მომხდართან დაკავშირებით საქმე, ,,სისხლის სამართლის კოდექსის“ 276–ე მუხლის მეშვიდე ნაწილით აღიძრა, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც ხუთი ან ხუთზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ,,ჰო და არა“ უსამძიმრებს გარდაცვლილთა ახლობლებს.


 

სტიქიამ ისევ შეგვახსენა თავი

ბოლო დროს გურიას, მათ შორის ლანჩხუთის რაიონს თავს არ ანებებს სტიქია. ხან ქარი ხდის სახლებს სახურავებს, ხანაც ძლიერი წვიმა და სეტყვა აყენებს მოსახლეობას ზიანს. ამჯერად ქარი, წვიმა და სეტყვა ერთობლივად დაგვატყდა თავს. განსაკუთრებული პრობლემები შეკვეთილში, ურეკში და გრიგოლეთში შეიქმნა. გაითიშა ელექტროენერგია, ძლიერმა ქარმა ურეკში ხეები მოთხარა. თითქმის მთელი გურიის ზღვისპირეთი დაზარალდა, დაიტბორა ეზოები, გზები გასაწმენდი გახდა. ძალიან გაჭირდა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარება, ვინაიდან ამინდი არ იძლეოდა საშუალებას დროულად აფმოეფხრათ პრობლემები. დაზიანდა რამდენიმე ავტომობილი, რაც მთავარია არ ყოფილა მსხვერპლი.
გიორგი კილაძე


მოიწონეთ სტატია