მოჭადრაკეებმა კვლავ გაგვახარეს

ADAM XUXUNAISHVILI5677

1-7 agvistos qalaq ambrolaurSi gaimaria tradiciuli warmomadgenlobiTi respublikuri saWadrako festivali ,,raWa -2017~, sadac monawieoba miiRo lanCxuTis sportuli centris (direqtori g. imnaiSvili) oTxma  aRsazrdelma. SesaniSnavad iaspareza 8 wlamde asakis vaJTa da gogonaTa turnirSi lile fircxalaiSvilma, romelic Tavis asakSi foTSi Cempioni gaxda da warmatebas kvlav axali gamarjvebiT upasuxa. 7 partiidan moigo xuTi da daikava 8 wlamde gogonebs Soris pirveli adgili, xolo biWebSi meore, rac Zalian maRali Sedegia imis gaTvaliswinebiT, rom igi jer mxolod 7 wlisaa, aRsaniSnavia, rom lile Tavidanve liderebSi iyo da yvela TamaSi mxolod biWebTan gamarTa, rac Zalian iSviaTia gogonebisaTvis.

10 wlian gogonebSi gamodioda mariam CxaiZe, romelic wels yvela turnirSi warmatebiT gamodis. misgan umaRles Sefasebebs ise varT daCveulebi, rom misi mesame saprizo adgili, am turnirze ukmarisobis grZnobas tovebs.

Zlierma Semadgenlobam moiyara Tavi 12 wlian biWebSi, sadac giorgi fircxalaiSvilma da luka CxaiZem saukeTesod warmoaCines Tavi da ise moxda, rom bolo turSi mesame saprizo adgilisaTvis brZolaSi swored Cveni es ori moWadrake daupirispirda erTmaneTs. ori ganuyreli megobrisa da Tanaklaselis orTabrZolaSi giorgis gaumarTla da is gaxda turniris III priziori.

gamarjvebulebs gadaecaT sapatio sigelebi, medlebi, Tasebi da fuladi prizebi.

mwvrTnelTa konkursSi mesame adgili da fuladi prizi daimsaxura moWadrakeTa mwvrTnelma adami xuxunaiSvilma. aRsaniSnavia, rom bavSvebis Sedegebis mixedviT is saukeTeso iyo mwvrTnelTa Soris, oRond CamorCa or maTgans mxolod  raodenobis gamo.

momavali turniri agvistos bolos gaimarTeba q. tyibulSi. imedia, Cveni moWadrakeebi iqac asaxeleben TavianT raions.


მოიწონეთ სტატია