ანსამბლი "აცაურა" 47 წლისაა

KULTURAAA

გურიისსულისიმღერაა... ყველაგურულიმღერის. კარგიგურულიმომღერალიორჯერარგაიმეორებსსიმღერას. როგორცუნდაისემოაბრუნებსდაჩაახვევს, ათასნაირლაბირინთსშექმნის. სწორედასე, ლამაზადდამათეულადჩახვეულისაოცარისიმღერებითდაატყვევამაყურებლსსმენააცანისქალთასახალხოანსამბლმა-,,აცაურამ".

საანგარიშოღონისძიებასევდანარევისიამაყითდაიწყო, როცაანსამბლისსულისჩამდგმელიდამთავარიხმა, ქალბატონიდალიწიტაიშვილიგაიხსენეს. ჩემიპირმშოაო, ასეეძახდაქალბატონიდალიანსამბლს.

...ერთდროს, გურიაშიდედლისყივილიავისმომასწავებლადითვლებოდა, მაგრამჩვენშორსვართცრურწმენისგანანდაროგორგინდაესდაიჯერო, როდესაცამხალხსუსმენდაგრძნობროგორაიჭრანათელიცაში, სამისხვადასხვაფერისმიმინო, დასცილდაერთმანეთს, სხვადასხვამხარესგაიჭრა... კვლავმიეტანნენერთმანეთს, დაქანდნენქვემოთდიდისისწრაფითდაშეაქვავდაერთმანეთსსამივეხმაერთხმადქცეული... თითქოსმშვიდობიანადუნდაჩამთავრდესყველაფერი, მაგრამუეცრადავარდებაახალიხმა, მთქმელისმხრიდანმუქარადიქცევაბანი, ფიცხელბრძანებასგასცემს, საზღვრებსნუგადახვალთო, მაგრამბრმასიხარულითაღტაცებულიკრიმანჭულიგაუსხლტება, ცასმისწვდებასიცილ-კისკისით, როდის-როდისფრთებგაშლილიქვედაქანებულიწამოეწევამთქმელსდაბანს... ბანი - შავადელვარე, ფაფარაშლილიულაყია; მთქმელი-ხმაკეთილი, ხმაოქროსფერი, მათშორისმოჭიხვინე, ხმამხიარულითეთრიკვიციკი - კრიმანჭული...

საოცარიჰარმონიულობითმოიტანესესყველაფერიჩვენამდე ,,აცაურას" ლამაზმა, შინაგანადდაგარეგნულიესტეტიურობითმოწესრიგებულმაქალბატონებმა...

ანსამბლიარსებობიდან 47 წელსითვლისდამრავალმათაობამგაიარამისილამაზიისტორიისგზაბილიკები. ამჟამად 9 წევრიქალბატონისაგანშედგება, მათშორისხელმძღვანელობადაორგანიზატორობაახალთაობასდაუთმეს. ამჟამინდელიხელმძღვანელიგახლავთირმათევდორაძე; სამხატვროხელმძღვანელიიაჯიჯიეშვილი, ხოლოლოტბარიმზიაჩხაიძეა, რომელმაცუკვეზეციურსაქართველოშიმყოფიქალბატონისსაქმეგააგრძელაძალიანღირსეულადდათავდაჯერებითაც... ვუყურებდი, თეთრშარფმოხვეულ (თეთრიმანდილიხომყოველთვისიყომშვიდობისსიმბოლო) მომღერლებსდავფიქრობდი - არასოდეს, არცერთეპოქასარახსოვს, ქართველიქალირაიმეშიჩამორჩენოდაკაცს, ჰოდაასეტოლდაუდებლადამოიმღერეს, გუგუნაბანითადაშინაგანისევდით ,,ვარადო“, მერე ,,ხასასანბეგურასაცშეერკინნენდაისეჩააბუბუნეს, აღტაცებულიდარბაზიემოციებსვერმალავდა...

ნანაშაინიძე


მოიწონეთ სტატია