მალე ქართველები უმცირესობაში დავრჩებით

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 831

ბევრი  ფიქრისშემდეგგადავწყვიტექვეყანაშიმიმდინარეპროცესებისშესახებგამომეხატაჩემიაზრი. ვიციამითდიდვერაფერგმირობასჩავიდენ, მაგრამდარწმუნებულივართუერთადდავდგებითდაგულწრფელივიქნებითჩვენისინდისისადასამშობლოსწინაშე, შედეგიუკეთესიგვექნება.

ახლოვდებაარჩევნებიდაქვეყანაშიპოლიტიკურიციებ-ცხელდებათანდათანობითმწვავდება. ხშირშემთხვევაშივივიწყებთმთავარს, სამშობლოსდანიშნისმოგებითერთმანეთსვასამარებთ.. პირველრიგშიყურადღებამინდადავუთმოსაინფორმაციოსაშუალებებს.. მწამს, რომქვეყანაშიუნდაიყოსოპოზიცია, მაგრამიგიუნდაიყოსობიექტური, რომელსაცუნდაშეეძლოსსიმართლისთქმა. პირადადმე, როგორცამქვეყნისმოქალაქე, ბევრსასიკეთოცვლილებებსვამჩნევ. თუგინდჩემისოფლის, ნიგვზიანისმაგალითით, სადაცთავდაუზოგავადიღვწიანჩვენისოფლისდეპუტატი, ბატონიბესიკტაბიძედამუნიციპალიტეტისგამგებლისწარმომადგენელი, ბატონიირაკლიგუჯაბიძე. სწორედმათიდავდაუღალავიშრომისშედეგიაის, რომსოფელმასახეიცვალა, ბევრირამგაკეთდა, განსაკუთრებითმნიშვნელოვანიარკინიგზიდანეგ.ნინოშვილისსახლ-მუზეუმამდესაავტომობილოგზისმოასფალტება. მიუხედავადერთგვარიწარმატებებისა, არისსაკითხები, რომელსაცმთავრობამგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდადაუთმოს. ესარისხალხისდასაქმება, ფაბრიკა-ქარხნების, საწარმოებისგახსნა. მარტოტურიზმისგანვითარებახალხისეკონომიკურმდგომარებასვერგააუმჯობესებს. დღესმოსახლეობისუმეტესობალუკმა-პურისსაშოვნელადგადახვეწილიასხვადასხვაქვეყანაში, ხოლოჩვენისამშობლოივსებაუცხოქვეყნებისწარმომადგენლებით.

დარწმუნებულივარ, თუასეგაგრძელდა, რამდენიმეწლისშემდეგსაქართველოშიქართველები  უმცირესობაშიაღმოვჩნდებითდასაქართველოცაღარიქნებამსოფლიოსისტორიულრუკაზე. ამავედროსარისსხვასაკითხებიც, რომელიცხშირადმესმისდაგულსცუდადხვდება, კერძოდ, ქვეყნისსაგარეოპოლიტიკა. მთავრობისუმაღლესიხელისუფლებიდანხშირადგვესმის, რომჩვენიისტორიულიმეგობარიათურქეთი. ამასვინცაცხადებს, ვფიქრობ, მათცუდადიციანჩვენიქვეყნისისტორია, არაფრადმიაჩნიადთურქეთისმიერჩვენიისტორიულიმიწებისმიტაცებაამჟამადარსებობსაჭარისთურქეთისსაზღვრებშიმოქცევასმზაკვრულიგეგმა. არაფერსვამბობსომხებისადა Aაზერბაიჯანისმიერჩვენიმნიშვნელოვანიტერიტორიებისთავისსაზღვრებშიმოქცევისშესახებ. როგორცამბობენ, სომხეთშიმიმდინარეობსბჭობათავიანთიტერიტორიებისგაფართოებამოახდინონსაქართველოსხარჯზე. რაცშეეხებარუსეთთანურთიერთობისსაკითხს, იქაცუნდამოვიშველიოთჩვენიქვეყნისწარსულიისტორია. რატომისწრაფვოდნენჩვენირჩეულიმეფეებიდაინტელიგენციარუსეთთანკავშირისათვის? განამათჩვენზენაკლებადიცოდნენდამოუკიდებლობისმნიშვნელობა? რათქმაუნდა, არა, მაგრამმეტიარჩევანიარიყო, რადგანჩვენიქვეყანაგარშემორტყმულიიყომაჰმადიანურიქვეყნებითდასრულიმოსალოდნელოიყომათმიერჩვენიქრისტიანულისახელმწიფოსგანადგურება, ასევეადღესაც. გასაგებია, რომრუსეთსაცთავისიამბიციურიგეგმებიაქვს, მაგრამმთავარია, ისრომიგიჩვენიახლო-ქრისტიანულისახელმწიფოადამთავრობამყველაფერიუნდაგააკეთოსმასთანსართოენისგამოსანახავად. აბა, დავფიქრდეთ, სულრამოდენიმედღისწინსოჭშიშედგაშეხვედრაპუტინსადაალიევსშორის. როგორფიქრობთ, ჩვენაზერბაიჯანზეუფროძლიერიდაყოვლისშეძლენივართ? კიდევერთისაკითხი, რომელზედაცთქვენიყურადღებამინდაგავამახვილო. ბრძოლამართლმადიდებელიეკლესიისწინააღმდეგ, ხანძარი-თბილისში, ფოთში, წაღვერში, მკვლელობებიდაათასიუბედურებები. ვფიქრობყოველივეესმიზანდასახულიქმედებებიასახელმწიფოსწინააღმდეგ. ამასწინჩატარდა ,,ქართველთამარში~. ქართულიგენის, ქართულისინდისის, ქართულიმიწისდასაცავად, რამაცმთელირიგიარასამთავრობოორგანიზაციების, ოპოზიციურიპარტიებისწინააღმდეგობაგამოიწვია. სამაგიეროდქადაგებენერთსქესიანთაქორწინებისდაკანონებასდაათასიმუბედურებას, რომელიცქართველიგენის, ტრადიციის, სინდისისდასაბოლოოდქართველთაგადაგვარებასემსახურება.

დასაწყისშივახსენემომავალიარჩევნები, რაცკიდევუფროგაამწვავებსპოლიტიკურმდგომარეობას, ამიტომჩვენარუნდადაგვავიწყდეს, ვისიგორისანივართ, საიდანმოვდივართ, ვინიყვნენჩვენიწინაპარნი. საღიაზრითვიმოქმედოდ, გვახსოვდეს - სამშობლოუპირველესყოლეგისა.

ჯემალდოლიძე

ნიგვზიანიბევრი  ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ გამომეხატა ჩემი აზრი. ვიცი ამით დიდ ვერაფერ გმირობას ჩავიდენ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თუ ერთად დავდგებით და გულწრფელი ვიქნებით ჩვენი სინდისისა და სამშობლოს წინაშე, შედეგი უკეთესი გვექნება.

ახლოვდება არჩევნები და ქვეყანაში პოლიტიკური ციებ-ცხელდება თანდათანობით მწვავდება. ხშირ შემთხვევაში ვივიწყებთ მთავარს, სამშობლოს და ნიშნის მოგებით ერთმანეთს ვასამარებთ.. პირველ რიგში ყურადღება მინდა დავუთმო საინფორმაციო საშუალებებს.. მწამს, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ოპოზიცია, მაგრამ იგი უნდა იყოს ობიექტური, რომელსაც უნდა შეეძლოს სიმართლის თქმა. პირადად მე, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ბევრ სასიკეთო ცვლილებებს ვამჩნევ. თუ გინდ ჩემი სოფლის, ნიგვზიანის მაგალითით, სადაც თავდაუზოგავად იღვწიან ჩვენი სოფლის დეპუტატი, ბატონი ბესიკ ტაბიძე და მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი, ბატონი ირაკლი გუჯაბიძე. სწორედ მათი დავდაუღალავი შრომის შედეგია ის, რომ სოფელმა სახე იცვალა, ბევრი რამ გაკეთდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რკინიგზიდან ეგ.ნინოშვილის სახლ-მუზეუმამდე საავტომობილო გზის მოასფალტება. მიუხედავად ერთგვარი წარმატებებისა, არის საკითხები, რომელსაც მთავრობამ განსაკუთრებული