რა ხდება სოფელ ჩოჩხათში

socialur sakiTxTa komisiebis gadawyvetileba Sors aris obieqturobisa

da realuri mdgomareobis Sefasebisaganagan

dRes qveyanaSi socialur daxmarebiT mosaxleobis sakmaod mniSvnelovani nawili sargeblobs imisaTvis, rom iarsebon da SiSmiliT ar daixocon. amitom aris, rom saxelmwifosgan gaweuli SemweobiT unda sargeblobdes mosaxleobis is nawili, romelic yvelaze ufro imsaxurebs amas. TiTqos amaSi axali araferia da amiT pirvel rigSi socialur sakiTxTa komisiebi unda iyos dainteresebuli, magram rogorc Cans, zogjer maTi gadawyvetileba Sors aris obieqturobisa da realuri mdgomareobis Sefasebisagan.

ra xdeba?! - gakvirvebuli kiTxulobda, yvela vinc ki gaigo, rom CoCxaTSi socialurma komisiam daxmareba Seuwyvita im ojaxs, visac yvelaze ufro sWirdebodaT igi. usamarTlobis, sibralulis da gverdSi dgomis gancda imdenad igrZnoboda xalxSi, rom zogierTma mzadyofna gamoTqva ,,me momixsnan batono es daxmareba, oRond amaT SeunarCunono~.

ramdenime adamiani davinteresdiT da adgilze vnaxeT maTi mdgomareoba.

qalbatoni nora gurgenaZe, 86 wlis, daqveiTebuli mxedvelobiT, pensioneri. misi Svili, biZina gurgenaZe - 54 wlis, guliT avadmyofi, romelsac fizikuri muSaoba aRar SeuZlia da yovelTviurad garkveuli safasuris wamlebi sWirdeba. maT ar gaaCniaT pirad sargeblobaSi sacxovrebeli farTi. isini Sexiznuli arian soflis yofili saavadmyofos damxmare saTavso nagebobaSi, romelic dangrevis pirzea da saerTo farTi 20-25 kvadratuli metri iqneba. oTaxSi, Tu amas am saxels davarqmevT, dgas 2 sawoli, 3 skami. mezoblebisagan naTxovari SeSis Rumeli da Zveli karada. ar hyavT frinveli da pirutyvi. ai, es aris yvelaferi, risTvisac socialurma komisiam isini welgamarTulad CaTvala da maTvis saxelmwifo daxmareba zedmet fufunebad miaCnia.

Cven, ramdenime dReSi sagazeTo werilTan erTad koleqtiuri gancxadebiT mivmarTavT daviT sergeenkos.

mimarTvaSi ministrs movTxovT am adamianebisTvis aramarto CamorTmeuli daxmarebis aRdgenas, aramed im konkretuli komisiis moqmedebis Sefasebas, sadac aSkarad dakisrebuli movaleobisadmi maTi gulgriloba da uyuradReboba Cans. miRebul pasuxs aucileblad sajaros gavxdiT mosaxleobisaTvis.

omar xuciSvili


მოიწონეთ სტატია